Обявление

17 04 2012 font minus font plus print
Със Заповед РД - 09 -178/12. 04. 2012 г. на Кмета на община Камено е одобрен проект за ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ № 321002 в землището на гр. Камено.

 

VJ Soft e-ideas