Публично обсъждане на инвестиционно предложение

26 04 2012 font minus font plus print
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на „Наредба за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда” е обявена процедура за обществено обсъждане на инвестиционно предложение: ,,Комплекс за преработка на тежки нефтени остатъци” с възложител „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.
Инвестиционното предложение е предвидено да се изгради в площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
Общественото обсъждане ще се проведе на 04.06.2012 година от 10.00 часа в зала „Гражданска защита” гр.Камено.
Доклада за оценка на въздействието върху околната среда е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

 

VJ Soft e-ideas