Обявление

26 04 2012 font minus font plus print

Със Заповед РД - 09 -198/24. 04. 2012 г. на Кмета на община Камено е одобрен проект за ПУП - план за застрояване на ПИ № 107113 в местност "Дворно място" в землището на гр. Камено.


 

VJ Soft e-ideas