Отваряне на ценовите оферти

11 05 2012 font minus font plus print
На 11.05.2012 г., в 10,00 ч. бяха отварени ценовите оферти от оценителната комисия към община Камено, назначена със заповед на кмета за разглеждане и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура с предмет: "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено", в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011 г., финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

 

VJ Soft e-ideas