Съобщение

28 05 2012 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : ,,Изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ-гр.Камено в ПИ №033006, местност „Герена” землището гр.Камено, общ.Камено” с инвеститор Община Камено.

        Местоположение на инвестиционното предложение–ПИ №033006, местност „Герена” в землището на гр.Камено.