Прекратяване на публичен търг

06 06 2012 font minus font plus print
О Б Щ И Н А К А М Е Н О, О Б Л А С Т Б У Р Г А С

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-269/04.06.2012 г.

гр.Камено


          В изпълнение на решение на Общински съвет Камено по т. 7 от Протокол № 9 от 12.04.2012 г. и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА‚ чл.64 от НРПУРИВОС със заповед № РД-09-221/08.05.2012 год., Кметът на Община Камено е наредил провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот, както следва :

         -помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27.00 кв.м., при начална тръжна цена-86.40 лева, месечен наем, без ДДС и стъпка на наддаване–8.60 лева, без ДДС.

          В хода на провеждане на горепосочената процедура в Общинска администрация Камено са постъпили жалби от Дженка Георгиева Костова вх.№ 94-00-225/28.0512, Господин Тодоров Костов .№ 94-00-229/28.05.12, Коста Панайотов Панайотов .№ 94-00-228/28.05.12 в които са изложени доводи за допуснати процедурни нарушения при обявяването на търга, а именно: заповед РД-09-221/08.05.2012 год. на Кмета на Община Камено не е обявена на интернет страницата на общината.

        След като се запознах и прецених в съвкупност всички факти и обстоятелства от значение за настоящия казус - така постъпилите жалби, изложените в тях доводи и предвидения в чл.64 ал.3 от НРПУРИВОС ред за обявяване на заповедта за откриване на процедурата считам, че обявеният със заповед РД-09-221/08.05.2012 год. на Кмета на Община Камено публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот - помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27.00 кв.м. следва да се прекрати.

Налице са допуснати особено съществени процедурни нарушения във връзка с оповестяване и придаване на публичност на открития търг с явно наддаване. По този начин е ограничена възможносттта на потенциални участници да узнаят за търга и евентуално да вземат участие в неговото провеждане. Не е налице възможност за последващо саниране на така извършеното нарушение.

         С оглед на горното и на основание чл.44 ал.2 ЗМСМА във връзка с чл.35 АПК, чл.64 ал.3 НРПУРИВОС


З А П О В Я Д В А М:

         ПРЕКРАТЯВАМ открития със заповед РД-09-221/08.05.2012 год. на Кмета на Община Камено публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот - помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27.00 кв.м.
         Депозитите за участие, внесени от лицата, взели участие в процедурата да бъдат възстановени.
         Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица, както и да се постави на информационното табло на общината, да се публикува на интернет страницата на общината и в един регионален ежедневник.
         Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок от съобщаването и.

 
ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ
Кмет на община Камено