Съобщение

07 06 2012 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 42/05.06.2012 г. са обнародвани обявлениея за изработени ПУП - парцеларен план.

 

VJ Soft e-ideas