ОБЩИНА КАМЕНО СКЛЮЧИ ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

21 08 2012 font minus font plus print

Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България
 
 
 
В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011 г., финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, по проект "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено",  на 20 август Кмета на общината  подписа договор сопределения за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция 1 „СМР – Пътни работи и монтажни работи на улично осветление“ - „ТОРКРЕТ“ ЕООД – гр. Бургас.
Фирмата изпълнител ще извърши строително-монтажните работи в определените десет зони, намиращи се в гр. Камено.
Предстои провеждане на работна среща на екипа на проекта с изпълнителя за предоставяне на необходимата документация и информация за изпълнение на задълженията по сключения договор.

 

 

 

 


„Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


 

 

VJ Soft e-ideas