102 ПЪРВОКЛАСНИКА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ

15 09 2012 font minus font plus print
Във всички детски и учебни заведения на общината са създадени необходимите условия за започването на новата учебна година
Готовност на материалната база
С приемането на бюджета за 2013 г. според възможностите на общината бяха планирани 36 000 лв. за ремонт на ЦДГ, от които 16 000 лв. за капитален ремонт и 20 000 лв. за текущ ремонт.
Около 13 000 лв. бяха изразходвани за ремонт на отоплителната инсталация на старата сграда на ЦДГ „Слънце” гр.Камено, а около 3 000 лв. бяха вложени за подмяна дограмата на ЦДГ с.Черни връх.
Ремонтирани бяха кухните на ЦДГ с.Тръстиково и ЦДГ с.Трояново. Извършено бе освежаване на материалната база в ЦДГ с.Свобода, с.Кръстина и с.Винарско.
Най-значителни подобрения бяха направени в ЦДГ „Детелина” с.Русокастро. Пристроени бяха към съществуващата сграда спални, занимални и сервизни помещения. Въпреки, че СМР са завършени, обекта по независещи от нас причини не е пуснат в действие, тъй като беше изграден по програма „Социално включване на уязвими групи в община Камено”. Поради тази причина за началото на учебната година, новата база не може да бъде използвана. Създадени са условия за оптимално използване на съществуващата сграда за приемане на учениците.
Средства за поддържане и обновяване на материалната база бяха отделени и в учебните заведения. Тъй като през изминалата учебна година СОУ „Христо Ботев” гр.Камено и ОУ „Христо Ботев” с.Трояново бяха вложени значителни средства за саниране, ремонт и обновяване на материалната база, през тази година там бяха извършени само частични ремонти.
По-значителен ремонт бе направен в ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро, където бяха изразходвани 24 000 лв. за цялостно обновяване на училището, като се промени облика на всички класни стаи. Закупено беше обзавеждане за около 4 000 лв.
НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина бе изградена нова вътрешна тоалетна със шест клетки. Подновена бе канализацията и водопроводната инсталация, освежени бяха столовата и физкултурния салон. Усвоени бяха около 18 000 лв.
Пълняемост на групите и паралелките
Към този момент са записани 383 деца в ЦДГ и 819 ученика в училищата, като се очакват незначителни изменения за началото на учебната година. От записаните 380 деца в ЦДГ, 80 деца са на 5 годишна възраст и 85 деца са на 6 годишна възраст. За всички деца, които подлежат на задължително обучение, са осигурени места в ЦДГ.
102 първокласника ще прекрачат прага на училището през новата учебна година. Изпълнен е и държавния план за прием на ученици в IX клас на СОУ „Христо Ботев” гр.Камено, като към момента са записани 24 ученика.
Очертават се следния брой ученици по училища:
СОУ „Христо Ботев” гр.Камено – 466 ученика;
ОУ „Христо Ботев” с.Трояново – 144 ученика;
ОУ „Иван Вазов” с.Русокастро – 158 ученика;
НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина – 51 ученика.

Столово хранене
Създадени са условия за столово хранене във всички училища на учениците обхванати на целодневно обучение. Изградени са т.н. „кухни-майки”, като се разнася храна за НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина и ОУ „Христо Ботев” с.Трояново.
Храненето се извършва от дейност „СУП” на общината.
Назначен е допълнителен персонал за организиране храненето. Предстои сключване на договори между учебните заведения и общината.


 

VJ Soft e-ideas