Стартира изпълнението на строителните работи по проект БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГРАД КАМЕНО

01 10 2012 font minus font plus print

 

 

 

На 01 октомври се проведе откриваща пресконференция и официална церемония – „първа копка” по проект BG161PO001/1.4-05/2009/023 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО„ приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска.

Официалната церемония даде старт на строителните работи по проекта.

Ня мястото на първата копка присъстваха Областния управител на област Бургас – Константин Гребенаров, Кмета на Община Камено – инж. Стефан Бонев, Заместник кмета и ръководител на проекта – инж. Тодор Петров, служители от общинска администрация, представители на фирмите изпълнители на, представители на фирмите изпълняващи строителния и авторския надзор, общински съветници и граждани.

Проектът се изпълнява от Община Камено, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност е 3 413 977, 33 лв., като съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 2 897 290, 73 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта; съфинансиране от Държавния бюджет на Република България в размер на 340 344, 08 лв., съставляващи 10% от общите допустими разходи по проекта; задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Камено в размер на 170 942, 52 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта.

Проектът е част от стратегията и целенасочена политика на община Камено за изграждане на съвременна визия на Общината. Трайното въздействие на проекта се разглежда в посока на подобряване на физическия и екологичния аспект на градската среда, което ще допринесе за подобряване на качеството за живот. Озеленяването, което ще се извърши по проекта ще подобри естетичния вид на уличните платна и тротоарите и ще подобри значително качеството на въздуха. Подмяната на уличното осветление с енергоспестяващи тела също ще окаже влияние върху околната среда ще намали използваната електроенергия.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

VJ Soft e-ideas