Съобщение

15 10 2012 font minus font plus print
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :
 ,,ПУП-ПЗ на ПИ №000039, землище с.Полски извор, община Камено, област Бургас за изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за третиране на сметищен газ” с инвеститор ,,Чистота” ЕООД.
 ПУП-ПЗ ще се реализира на ПИ №000039, който е с начин на трайно ползване – сметище, намиращ се в североизточната част на землище с.Полски извор, община Камено.