Проект на дневен ред за заседание на ОбС

18 10 2012 font minus font plus print
                      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К А М Е Н О

                                          ПОКАНА

         На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 25.10.2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общината при проект за

                                             ДНЕВЕН РЕД:

 1.Докладна записка относно:Поемане пътните разходи и разходи за процедури на деца със специални образователни потребности.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

2.Докладна записка относно:Даване на съгласие за участие на Община Камено в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион” за координиране дейностите свързани с кандидатурата на община Бургас за „Европейска столица на културата”, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

3.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметство с.Кръстина, община Камено по административно- правното обслужване на населението, събираемостта на МДТ, изпълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметство с.Кръстина.
Докл:Добринка Тодорова
Кмет на с.Кръстина, общ. Камено

4.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметско наместничество с.Константиново, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметско наместничество с.Константиново.
Докл:Вълчо Стайков
Км. наместник на с.Константиново,общ. Камено

5.Докладна записка относно:Отчет за дейността на  кметско наместничество с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметското наместничество.
Докл:Паулина Златарова
Км.наместник на с.Полски извор, общ.Камено

6.Докладна записка относно:Издаване на разрешения за водовземане и/или ползване на водни обекти- публична общинска собственост.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

7.Докладна записка относно:Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

 8.Докладна записка относно:Информация за състоянието на местните водоизточници, разположени на територията на община Камено.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

9.Докладна записка относно:Отчет за размера, състоянието и местонахождението на земите от Общинския поземлен фонд на община Камено и неговото използване.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

10.Докладна записка относно:Предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на с.Черни връх, община Камено за отглеждане на пчелни семейства.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

11.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

12.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост в ЗЗП на с.Черни връх, общ.Камено.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

13.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

14.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Асен Георгиев Димов за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

15.Докладна записка относно:Постъпило заявление от „Космо България Мобайл” ЕАД за учредяване право на строеж за изграждане на мачтов трафопост в с.Трояново, общ.Камено.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

16.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 76 в ЗЗП с.Константиново, Община Камено.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

17.Докладна записка относно:Одобряване на Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14 и ІV43 за обект: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци” в землището на с.Полски извор, Община Камено.
Докл:инж.Стефан Бонев
Кмет на Община Камено

18.Питания.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................

/Ст.Драганова/

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на населението.

 

VJ Soft e-ideas