Ново начало - от образование към заетост

08 11 2012 font minus font plus print
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
1. Изисквания към безработните за включване в Проект “Ново начало – от образование към заетост”:

 • Да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” /ДБТ/,

 • На възраст до 29 г.,

 • Със завършено средно или висше образование /дипломирани/,

 • Без трудов стаж по придобитата специалност в средното/ висшето училище,

 • Да отговарят на условията на работодателя за заемане на обявеното работно място;

2. Възможности, които Проектът предоставя на безработните младежи:

 • Осигуряване на заетост на разкрити от работодателите работни места по Проекта;

 • Придобиване на професионален опит и практически умения, чрез стажуване по специалността, за период от 6 месеца, с определен от работодателя наставник;

 • Усвояване на знания, умения, трудови навици и опит по придобитата специалност в средното/висшето училище, съответстващи на изискванията на пазара на труда;


 • Придобиване на стаж по специалността, като предпоставка за последваща заетост при същия работодател или за кандидатстване за работа при друг работодател;

 • Повишаване възможността на младежите за кандидатстване за работа.

3. Документи за кандидатстване по Проекта:

 • Заявление за участие в Проекта /по образец/

 • Декларация /по образец/

 • Диплома за завършено образование

 • Копие на трудова книжка /при наличие на трудов стаж/

4. Ред за включване в Проекта:

 • ДБТ информира и консултира безработните за възможностите на Проекта;

 • ДБТ запознава младежите с възможността за самоинформиране за обявените работни места, включени в Списъка на одобрените заявки на работодатели по Проекта. /Актуален Списък се изнася ежеседмично на информационните табла в ДБТ/.

 • При наличие на одобрена заявка, ДБТ изготвя списъци на подходящите младежи, осъществява контакти и разговори с тях и ги информира за възможността да кандидатстват за заемане на работното място.

 • Младежите потвърждават своето желание чрез подаване на Заявление за участие в Проекта (по образец), за избрано/и работно/и място/места, обявено/и от един работодател и попълват Декларация по образец.

 • Когато безработният желае да кандидатства за работни места, обявени от различни работодатели, подава заявления за всеки един от тях.


 • Безработният се явява с насочващото писмо при работодателя, за извършване на окончателен избор.

 • Работодателят извършва окончателен подбор измежду насочените от ДБТ безработни младежи за стажуване.

 • Всеки одобрен безработен се назначава от работодателя по трудов договор по Кодекса на труда, при пълно работно време, за срок от 6 месеца, с месечно трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

 • Стажуването по специалността се осъществява с определен от работодателя наставник.