Съобщение

22 11 2012 font minus font plus print
Инвестиционно предложение на ОБЩИНА КАМЕНО

Община Камено

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Камено обявява инвестиционно предложение:
“Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І-47, ІІ-46, ІІІ-14 и ІV-43 за обект: “Изграждане регионално депо за битови отпадъци” в землището на с. Полски извор, Община Камено”
Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция  УТАБ, Община Камено.