Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено

06 12 2012 font minus font plus print
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО”,
С подписване на Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03. 10. 2011 г. между Община Камено и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 03.10.2011 г. стартира изпълнението на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено ”
Проектът е одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” на ОП ”Регионално Развитие” 2007-2013.
Общата стойност е 3 413 977, 33 лв., като съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 2 897 290, 73 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта; съфинансиране от Държавния бюджет на Република България в размер на 340 344, 08 лв., съставляващи 10% от общите допустими разходи по проекта; задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Камено в размер на 170 942, 52 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта.
Проектът е насочен към подобряване на физическия и екологичния аспект на градската среда, допринасящи за подобряване на качеството на живот и условията за отдих.
По проекта се извършва рехабилитация в 10 зони, които обхващат ул. „Освобождение“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Царевец“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Толбухин“, ул. „Михаил Герджиков“ и централната зона за отдих, включваща подмяна на съществуващите улични и градински бордюри, на съществуващата настилка от тротоарни площи;
 преасфалтиране;
 подмяна на съществуващите улични лампи с нови;
 възстановяване на тревните площи и презатревяване на съществуващите зелени площи;
 залесяване с едроразмерни и средноразмерни дървета и храсти;
Първата копка беше направена от областния управител на Бургас Константин Гребенаров и кметът на община Камено инж. Стефан Бонев, в присъствието на Заместник кмета и ръководител на проекта – инж. Тодор Петров, представители на фирмите изпълнители, представители на фирмите изпълняващи строителния и авторския надзор, членовете на екипа за изпълнение на проекта, председателят на Общински съвет – Камено, общински съветници, служители на администрацията, граждани и  журналисти.
На 25. 10. 2012 г. е издаден  Протокол за откриване на строителна площадка, с което реално стартира изпълнението на проекта.
В края на месец ноември е постигнат значителен напредък в изпълнението на строително-монтажните работи и озеленяването в отделните зони. В осем от десетте зони са подменени  съществуващите улични и градински бордюри, в повече от половината от зоните е подменена и съществуващата настилка от тротоарни плочки, в три от зоните е преасфалтирана съществуващата асфалтова настилка, във всички зони са  подменени съществуващите улични лампи с нови, в четири от зоните са възстановени тревните площи, направено е презатревяване на съществуващите зелени площи и е извършено  залесяване с дървета и храсти.

                       

инж. Тодор Петров
Ръководител на проекта
Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

VJ Soft e-ideas