Започва прием на заявления по проект Подкрепа за достоен живот

10 12 2012 font minus font plus print
Във връзка със стартиране на ІІІ-ти етап по проект „Подкрепа за достоен живот”- схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09-“Алтернативи”, уведомяваме гражданитена община Камено, че започва приема на заявления на кандидати желаещи да ползват и да  предоставят социалната услуга „Личен асистент”.


За ползватели на социалната услуга „Личен асистент“ могат да кандидастват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч деца с трайни увреждания


Необходими документи:

Документ за самоличност. /копие/

Акт за раждане. /копие/ - когато ползвателя е дете

Документ за самоличност на родителя. /копие/

Експертно решение на ТЕЛК.

Документ за попечителство/ настойничество. /при необходимост/

Декларация по образец.За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст.

Необходими документи:

Документ за самоличност. /копие/

Автобиография.

Свидетелство за съдимост.
Служебна бележка, че лицето е регистрирано в Бюрото по труда
Копие от сертификат от завършение обучителни курсове.

Документите за ползвателите на  услугата “Личен асистент” и личен асистент  ще се приемат от 17 до 21 декември 2012 г. в сградата на дейност „Социални услуги и подпомагане“. Допълнителна информация може да получите на тел. 055152050.