Съобщение

17 12 2012 font minus font plus print
Община Камено уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за ПУП - план за застрояване и отреждането му за "Площадка за обслужващи сгради, инсталация за сепариране на отпадъци и инсталация за третиране на сметищен газ"

 

VJ Soft e-ideas