Съобщение

21 12 2012 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :
,,Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 40381.013121, местност „Трояновско джеде”, землище на с.Кръстина, община Камено”, с инвеститор Фидоси Николов Ангелов.
    Местоположение на инвестиционното предложение - ПИ 40381.013121, местност „Трояновско джеде”, землище на с.Кръстина община Камено.

 

 

 

 

VJ Soft e-ideas