Процедура по принудително отчуждаване

31 01 2013 font minus font plus print
                              ОБЯВЛЕНИЕ

По чл.34а ал.3 от Закона за държавната собственост

В Общинска администрация Камено е постъпило писмо вх.№04-14-13/29.01.2013 год. от Директора на Дирекция „Държавна собственост” при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно което в Министерство на регионалното развитие и благоустройството е образувана преписка с вх.№90-03-1300/21.12.2012 год. по повод предложение на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” за иницииране на процедура по принудително отчуждаване на части от имоти – частна собственост за изграждане на обект „Автомагистрала „Тракия” Оризово-Бургас ЛОТ5, участък „Карнобат- пътен възел „Бургас-запад” от км.325+280 до км.360+368 – изместване на електропровод, т.т кабели и водопроводи”.

Със заповед №РД-02-14-1202/01.11.2007 год. на Зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в ДВ бр.97/23.12.2007 год. са одобрени парцеларните планове за обекта – изместване на инженерни мрежи на територията на област Бургас.

С решение №КЗЗ-2/04.04.2006 год. на Комисията за земеделски земи при МЗХ са утвърдени трасета за проектиране на изместване на линейни мрежи на електропроводи, водопроводи и т.т. кабели и площадки за изграждане на фундаменти на електрически стълбове, шахти на т.т. кабели и шахти водопроводи на територията на област Бургас.

Съгласно разпоредбата на чл.34а ал.1 Закона за държавната собственост отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

Такова предложение е депозирано пред Министерски съвет за гласуване на решение по чл.34а ал.1 ЗДС.

 Съгласно същото, Министъра на РРБ предлага Министерски съвет да вземе решение за отчуждаване на части от имоти- частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект: „Автомагистрала „Тракия” Оризово-Бургас ЛОТ5, участък „Карнобат- пътен възел „Бургас-запад” от км.325+280 до км.360+368 – изместване на електропровод, т.т кабели и водопроводи”.

Предмет на предложението са части от имоти-частна собственост /вид, местонахождение, размер, собственост, размер на парично обезщетение/ са подробно описани в следните таблици:

Таблица с. Вратица

Таблица с. Винарско

Таблица с. Кръстина

 


 

VJ Soft e-ideas