Съобщение

18 02 2013 font minus font plus print
Община Камено съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Камено обявява инвестиционно предложение :

“„Възстановяване /оборудване/ на съществуваща помпена станция и изграждане на нов напорен тръбопровод /тласкател/ до съществуващ напоителен канал за с.Константиново, община Камено”.

Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция УТСУОС – отдел УОС, Община Камено.