Обявление

20 02 2013 font minus font plus print

Община Камено на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план.


 

VJ Soft e-ideas