От 01 март стартира кампания 2013 за плащане на местните данъци и такси

21 02 2013 font minus font plus print
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 До 28 февруари можете да заплащате стари задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, пътен данък и патентен данък.

 

Община Камено започва кампанията за събирането на местните данъци и таксите за битови отпадъци за 2013 година на  01 март 

Заплащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013 година може да се извърши на две равни вноски в следните срокове:  

Първа вноска – от 01 март до  30 юни 2013

Втора вноска – до 30 октомври 2013
Предплатилите от 01.03.2013 до 30.04.2013 ползват 5 % отстъпка
Информация за размерите на местните данъци и такси, както и за дължимия данък върху превозните средства, можете да направите на сайта на общината banner и  на телефони:   055153032 и 055152003


Плащанията се извършват на място в касата на „Местни данъци и такси” в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата на населените места в общината или по банков път.

Работно време

08,00 - 12,00

13,00 - 17,00


БАНКОВА СМЕТКА:  IBAN номер – BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298      BIC BPBIBGSF 

в Банка “Юробанк България АД”


код за плащане - 44 21 00 Данък в/у недвижим имот

код за плащане - 44 24 00 Такса битови отпадъци  

код за плащане - 44 23 00 Данък в/у превозните средства

 

Заповед за определяне размерът на местните данъци и такси за 2013 г.


Община Камено призовава данъкоплатците да заплащат дължимите от тях данъци и такси в определените срокове. След изтичането им върху всяка вноска ще бъде начислявана законната лихва и е възможно предприемане на мерки за принудително събиране на вземането.