Съобщение

07 03 2013 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми в община Камено е постъпила информация за следните инвестиционни предложения :
,,Построяване на хале за отглеждане на риба по европейски проект” и „Изграждане на тръбен кладенец със заустване на отпадните води в дерето” в с.Черни връх, община Камено”, с инвеститор „Югоизточна рибна компания” ЕООД
     Местоположение на инвестиционните предложения - ПИ 078002, землище на с.Черни връх, община Камено.

 

 

VJ Soft e-ideas