Съобщение

18 03 2013 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :
        ,,Монтаж на нов котел - утилизатор и филтруваща система за катализаторен прах след регенератор Р-202”, с инвеститор „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
         Местоположение на инвестиционното предложение – в рамките на основната площадка, собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на територията на инсталация „Каталитичен Крекинг”.

 

VJ Soft e-ideas