инж. Стефан Бонев подписа договор за енергийна ефективност, финансиран по ОП Регионално развитие

18 03 2013 font minus font plus print
На 14 март Кметът на Община Камено, инж. Стефан Бонев подписа договор по  проект  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”,  схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.
Общата стойност на проекта е 1 645 000,61 лв., от които 1 393 044,21 лв. (85%) безвъзмездно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 245 831,33 лв. (15%) собствен принос. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

В проекта са заложени строително-ремонтни дейности, които включват подмяна на дограмата, ремонт на покривите, топлоизолация на външните стени и на покривните плочи, както и подобряване на отоплителните системи.

Основната цел на проекта е обновяването и модернизирането на сградния фонд и изпълнение на енергийно-ефективни и енергоспестяващи мерки в шест обекта от образователната инфраструктура в Община Камено. Това от своя страна ще помогне за  предоставянето на по-качествени, атрактивни и достъпни образователни услуги в Общината. Създаване на благоприятна, привлекателна и безопасна функционална среда, отговаряща на българските и европейски критерии и стандарти при обучението.

Обектите, които са включени в проекта са: СОУ ,,Христо Ботев” - гр. Камено, ОУ ,,Иван Вазов” - с. Русокастро, ОУ ,,Христо Ботев” - с. Трояново, ЦДГ ,,Слънчце”- гр. Камено, ЦДГ ,,Детелина”- с. Русокастро и ЦДГ - с. Трояново.


 

 


 

 


 

 


 

 

 

VJ Soft e-ideas