Обявление

21 03 2013 font minus font plus print
Одобрен проект за частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ - VI15 и VII15  в кв. 32 по плана на с. Ливада

 

VJ Soft e-ideas