Съобщение

25 03 2013 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :
        ,,Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на орехови насаждения в ПИ 40381.013121, местност „Трояноско джеде”, землището на с.Кръстина, община Камено”, с инвеститор Фидоси Николов Ангелов.
         Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.