Съобщение

26 03 2013 font minus font plus print
           Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

         ,,Изграждане на гараж за машини и техника в новообразуван УПИ-ХХVІІІ-214, кв.18 гр.Камено, община Камено”, с инвеститор „Караборунски” ООД, гр.Камено

          Местоположение на инвестиционното предложение - УПИ ХVІІІ-214, кв.18 по плана на гр.Камено, община Камено.