Уведомление

17 04 2013 font minus font plus print
Инвестиционно предложение: изграждане на открита торищна площадк към съществуващ овчарник в м. "Таушан Кайряк", по плана на с. Трояново, общ. Камено

 

VJ Soft e-ideas