Съобщение

05 06 2013 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

         ,,Изграждане на напоителна система и собствен водоизточник – тръбен кладенец в поземлен имот № 066021, местност „Кабата”, землището на с.Черни връх, община Камено”, с инвеститор Таня Петрова Пекова.

          Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.