С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13 06 2013 font minus font plus print

 

         Уведомяваме Ви, че във връзка с
изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за
условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда
в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

,,Създаване на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот № 000037, землище с.Кръстина, община Камено”, с инвеститор „Бинев 76” ЕООД.

 

Материалите за инвестиционното
намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден
от в Дирекция УТСУОС – отдел УОС, Община Камено. 

VJ Soft e-ideas