Съобщение за търг

13 06 2013 font minus font plus print
Откривам 
процедура з
а  провеждане на 
публичен търг  с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската
2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи
от Общинския поземлен фонд /ОПФ/- пасища    за отглеждане на пасищни животни  при 
начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва:

 

VJ Soft e-ideas