Съобщение

14 06 2013 font minus font plus print
Уведомяваме Ви, че във
връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за
условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда
в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

 

VJ Soft e-ideas