Отваряне на оферти по проект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено

25 06 2013 font minus font plus print

 

Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие

Днес 25 юни в 11,00 часа, в сградата на Общината, се състоя публично заседание на комисията, назначена от Кмета на община Камено за публичното отваряне на офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/047 от 14. 03. 2013 г. по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено“, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. В рамките на установения срок, са постъпили 14 оферти.


 
„Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено” по схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, бюджетна линия № BG161PO001/1.1-09/2010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 


 

VJ Soft e-ideas