Заключителна пресконференция

23 07 2013 font minus font plus print

 

 


             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

                        Имам удоволствието да Ви поканя на Заключителна пресконференция по проект

 

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО„

 

           Проектът е финансиран с Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/023, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4: Подобряване на
физическата среда и превенция на риска, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


            Пресконференцията ще се проведе на 30.07.2013 год. от 10.00 часа в залата на Общината.


С уважение ,

ИНЖ.СТЕФАН БОНЕВ

Кмет на община КаменоТози документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие  чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 

VJ Soft e-ideas