Приключи проект Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа град Камено

31 07 2013 font minus font plus print

 

На 30 юли 2013 г. се проведе заключителната пресконференция във връзка с приключване на проект "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа град Камено". Договорът за безвъзмездната финансова помощ по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013  беше подписан на 03. 10. 2011 г. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Общата стойност на проекта възлиза на  3 413 977, 33 лв., от които 2 897 290, 73 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие; 340 344, 08 лв., съставляващи 10% общите допустими разходи по проекта, съфинансиране от Държавния бюджет на Република  България и 170 942, 52 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта, задължителен собствен принос на Община Камено.


С реализирането на проекта бяха постигнати следните конкретни цели:

- Цялостно подобряване  на физическата среда в град  Камено;

- Подобряване на екологичния аспект на градската среда и създаване на условия за отдих на местното население;

- Подобряване достъпа до общинска администрация, обществени сгради и зони за отдих в град Камено за групи в неравностойно положение и допринасяне за тяхната интеграция;

- Повишаване безопасността и сигурността на градската среда.

Изпълнението на проекта приключи в срок, а резултатите от него са:

Извършена рехабилитация в 10 зони, които обхващат ул. „Освобождение“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Царевец“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Толбухин“, ул. „Михаил Герджиков“ и централната зона за отдих, а именно:

 подменени съществуващите улични бордюри - 7 343 м

- подменени съществуващите градински бордюри - 9 954 м

- подменена съществуващата настилка от тротоарни площи - 22 184 кв. м

преасфалтиране - 37 177  кв. м

- подменени съществуващите улични лампи с нови; 94 бр.

 възстановени тревните площи и презатревени съществуващите зелени площи - 29 863 кв. м

- залесяване с едроразмерни и средноразмерни дървета и храсти. - 915 бр.


Реализирането на проекта е част от стратегията и целенасочената политика на община Камено за изграждане на съвременна визия на Общината. Подобрената  жизнена среда в град Камено е  и една от предпоставките  за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие  чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


     
 

VJ Soft e-ideas