Съобщение

13 08 2013 font minus font plus print


Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

„Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции в ПИ № 012086, местността „Кабата”, землище с.Винарско, Община Камено”, с  инвеститор „Агроринг” ЕООД.

    
Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 012086 в землището на с.Винарско, Община Камено.
Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.

 
 

VJ Soft e-ideas