Съобщение

20 08 2013 font minus font plus print

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газстанция, автомивка, тир паркинг с капацитет от 50 места, ресторант със 150 места в ПИ № 012093, местност „Червенака”, землище с.Кръстина, Община Камено”, с инвеститор „Автотрейд-2009” ООД.

Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 012093 в землището на с.Кръстина, Община Камено.

Материалите на  инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен  ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено. 
 

VJ Soft e-ideas