Отваряряне на ценови оферти по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено

03 09 2013 font minus font plus print

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ОТНОСНО: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено“. , осъществявана във връзка с Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010 по "ОПРР" по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/047“  и публикувано обявление в АОП  № 01008-2013-0006, открита с решение № РД-09-220/30.04.2013 г.на Кмета на Община Камено ще се проведе на 09.09.2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Камено на ул.Освобождение № 101.


     
При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в   процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Председател на Комисията

инж. Тодор Цвятков Петров

 
 

VJ Soft e-ideas