Отворени бяха ценовите оферти по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено

10 09 2013 font minus font plus print
В изпълнение на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на 09 септември комисия определена със заповед на Кмета отвори ценовите оферти на кандидатите.
Пликовете с ценовите оферти бяха отворени от председателя на комисията  в присъствието на представители на кандидатстващите фирми.
Предстои да бъдат оповестени резултатите и съответно класирането на фирмите.
Общата стойност на проекта е 1 645 000,61 лв.  Изпълнението на проекта е свързано с обновяването и модернизирането на сградния фонд и изпълнение на енергийно-ефективни и енергоспестяващи мерки в шест обекта от образователната инфраструктура в Община Камено.


 

 

VJ Soft e-ideas