Съобщение

23 09 2013 font minus font plus print
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :
„Производство /шприцово/ на пчеларски инвентар от пластмаса”, с инвеститор „Нуева” ООД.
Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 010081 в землището на с.Константиново, Община Камено.
Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.