Обявление

07 10 2013 font minus font plus print

 

          Община Камено уведомява заинтересованите лица, че  до кмета на общината е направено устно  предложение за замяна  на имот  № 012098 в землището на с. Кръстина с ЕКАТТЕ 40381, община Камено, собственост на наследници на Анка Георгиева Господинова  с общински имот от Общинския поземлен фонд за разширение на гробищен парк с. Кръстина.

     І. Поземлен имот за разширение на гробищен парк с. Кръстина, община Камено  Имот №012098 в землището на с. Кръстина, община Камено е собственост на наследници на Анка Георгиева Господинова - с. Кръстина с Документ : Договор за делба №335 от 14.02.2001 г., том І, рег. 930 с площ  от 12,997 дка.

Вид собственост: частна.

Категория на земята при неполивни условия: трета.

Имотът се намира в местността “Тузлата ” при граници и съседи: №000044- гробище на община гр. Камено;  №012099- нива на Тодорка Георгиева Чобанова; №000036- наводнена нива на общинска собственост- чл. 19, ал. 1;  №000127- полски път на община гр. Камено

    ІІ. Поземлен имот от общинския поземлен фонд за замяна:  Имот № 000141 в землището на с. Кръстина с ЕКАТТЕ 40381, общ. Камено, общинска собственост- чл. 19, ал. 1 с площ 14,120 дка.

Вид собственост: общинска частна.

Категория на земята при неполивни условия: Четвърта.

Имотът се намира в местността “Синур дере” при граници и съседи: №000121- напоител. канал на МОСВ; №000076- напоител. канал на МОСВ №026014- нива на “Ставен” АД; №026040- нива на насл. на Митра Динева и Тоньо Стоянов
Йолдов; №000154- изоставена нива на общинска собственост- чл. 19, ал.1.


Инж. Стефан Бонев                                                                               
Кмет на Община Камено 


 

VJ Soft e-ideas