Информация относно инвестиционно предложение

07 10 2013 font minus font plus print

Информация относно инвестиционно предложение за изграждане на "Инсталация за производство на електрическа и полоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животниски субстнации в ПИ № 12086, местност "Кабата", землище с. Винарско, община Камено

Публикация в местна преса

Писмо РИОСВ

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Карта - местоположение

Приложения част 1

Приложения част 2