Съобщение

20 11 2013 font minus font plus print

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : „Изграждане на цех с инсталации за производство на пелети от биомаса в ПИ № 012103,
местността „Кабата”, землище с.Винарско, Община Камено”, с инвеститор „Агроринг” ЕООД.

 Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 012103 в землището на с.Винарско, Община Камено.

 Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.
 

VJ Soft e-ideas