Съобщение

05 12 2013 font minus font plus print
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария на териториите на основната площадка „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и пристанищен терминал „Росенец”. Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.

 

VJ Soft e-ideas