Публикуван протокол

20 12 2013 font minus font plus print

Във връзка с договор за БФП на Община Камено № 13-11-32/18.10.2013 год”, схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос І „Добро управление” по перативна програма „Административен капацитет” е публикуван е протокола за избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на община Камено, оптимизиране на процедурите и документите за работа на общинска администрация Камено и провеждане на съпътстващо обучение" 

Протоколът може да бъде разгледан тук
 

VJ Soft e-ideas