Публична покана за Доставка на контейнери за смет тип Бобър и казани за смет тип Мева

28 01 2014 font minus font plus print
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а", ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП чрез публична покана по чл. 101а и сл. ЗОП с предмет:

ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СМЕТ ТИП "БОБЪР" И КАЗАНИ ЗА СМЕТ ТИП "МЕВА" ЗА ОБЩИНА КАМЕНО


 

 

VJ Soft e-ideas