Обявление

05 02 2014 font minus font plus print
Изготвен проект за Частично изменение на ПУП - план за регулация, за промяна на улица с о. т. 46-48-49, кв. 35 по плана на с. Константиново.

 

VJ Soft e-ideas