Обявление

05 02 2014 font minus font plus print

Одобрен проект за  ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ 012123, м. "Червенака" в землище с. Кръстина


 

VJ Soft e-ideas