Пресконференция за старта на проект Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено

07 02 2014 font minus font plus print
 
На 12.02.2014г. от 10.30ч. в Заседателната зала на общинска администрация Камено ще се проведе пресконференция за старта на проект: „Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено, договор с рег. №: 13-13-66 от 18.10.2013 г, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Приоритетна ос: І „Добро управление”/ Подприроитет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

Бенефициент: Община Камено

Период на изпълнение: 9 месеца

Обща стойност: 77 691.77 (лева)

Целева група: Общинска администрация на община Камено; Структури на гражданското общество


Цели:

Обща цел: Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено

Специфични цели:

          СЦ1- Подобряване на социалната политика на община Камено

         СЦ2- Създаване на Общински план за развитие на община Камено за периода 2014-2020 г.


Основни дейности:

Дейност 1 Управление на проекта;

Дейност 2 Оптимизиране на социалната политика на община Камено;

Дейност 3 Разработване на План за развитие на община Камено 2014-2020 г.;

Дейност 4 Публичност на проекта.


 

 

 

VJ Soft e-ideas